:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 

Agónia spravodlivého Žida - Oskar Levy

17.08.2010

 

 
"My, ktorí sme sa predstavovali ako záchrancovia sveta; my, ktorí sme sa dokonca chvastali tým, že sme mu dali Spasiteľa, dnes nie sme ničím iným, než jeho zvádzačmi, jeho ničiteľmi, poburujúcimi štváčmi, jeho popravcami...  Pozerám sa na tento svet a chvejem sa nad jeho hnusnou príšernosťou.  A chvejem sa o to viac, lebo
si uvedomujem, že my sme tvorcami tej príšernosti..."  
Oskar Levy (1867-1946)  
anglický lekár a učenec židovského pôvodu  
(bližie informácie o ňom: http://www.anthonymludovici.com/oscarlev.htm)  

Z listu Oskara Levyho p. Georgeovi Pitt-Riversovi (júl 1920):  
Keď ste mi po prvý raz dali posudok v súvislosti s pojednaním "Svetový význam ruskej revolúcie", vyjadrili ste pochybnosti, či je ten názov správny.  Po preštudovaní Vášho posudku Vás môžem s najlepším svedomím ubezpečiť, že Vaše pochybnosti absolútne neobstoja.  Lepší názov ako "Svetový význam ruskej revolúcie" ani nebolo možné vybrať, pretože žiadna udalosť v žiadnom veku nebude v konečnom dôsledku významnejšia pre svet než táto.  Dnes sa stále ešte nachádzame príliš blízko k tej revolúcii, k tej zlovestnej udalosti, ktorá bola bezpochyby najintímnejším - a preto aj najmenej očividným - úsilím o zrútenie sveta, ukrytá, ako sa spočiatku zdalo, za dymom národného entuziazmu a vlasteneckého antagonizmu...  

 Za bolševizmom je organizované židovstvo  
Pretože musíme čeliť dvom otázkam, na ktoré treba odpovedať a ktoré, podľa môjho názoru, ste zodpovedali Vy vo svojom pamflete.  Ide o tieto otázky:  
1.  Ako sa sovietskej vláde - podľa jej vlastného priznania vláde bezvýznamnej menšiny - po dvoch a pol rokoch pri moci podarilo nielen udržať si, ale ešte aj posilniť svoju pozíciu v Rusku?  (Odpoveďou, ktorá sa tu neuvádza, je: vďaka obrovským sumám peňazí pre bolševickú revolučnú vládu, pretože tá sa už koncom
prvého roka rúcala).  

2.  Prečo sa sovietskej vláde, napriek jej vonkajšej beštialite a brutálnej tyranii, darilo získavať si sympatie čoraz väčšieho počtu ľudí v krajine?   Správne si uvedomujete, že za ňou sa nachádza ideológia a tú jasne diagnostikujete ako veľmi starovekú.  Nič nové pod slnkom; dokonca nie je nové ani to, že toto slnko vychádza na východe.   Pretože bolševizmus, to je náboženstvo a vierovyznanie.  Ako môžu títo napoly konvertovaní veriaci vôbec snívať o tom, že sa im podarí premôcť "pravdivých" a "verných" ich vlastného vierovyznania, tých svätých križiakov, ktorí sa dali dohromady okolo červenej štandardy proroka Karla Marxa a ktorí bojovali pod vedením
skúsených dôstojníkov všetkých posledných revolúcií - Židov?  
Dotýkam sa témy, ktorá - súdiac podľa Vášho pamfletu - je pre Vás zaujímavejšia, než hociktorá iná.  V tomto máte pravdu.  Žiadna iná rasa na svete nie je záhadnejšia, osudovejšia, a preto aj zaujímavejšia, ako sú Židia. 

Každý spisovateľ, ktorý je ako Vy gniavený témou súčasnosti a zahanbený obavami z budúcnosti, si MUSÍ objasniť židovskú otázku a svoj vzťah k nášmu veku.  Pretože otázka Židov a ich vplyvu vo
svete - minulého i súčasného - je v koreni všetkých vecí a každý poctivý mysliteľ by sa jej mal venovať, nech je to akokoľvek ťažké a nepríjemné, nech je tá téma akokoľvek komplexná a jednotlivci v tej rase takí odlišní.  

Pretože Židia, ako viete, to je veľmi citlivá komunita a preto aj veľmi podozrievavá voči každému nevercovi, ktorý sa na nich pozerá kritickou mysľou.  Tí majú vždy sklon - v dôsledku svojich hrozných skúseností - odsudzovať takého, kto nie je s nimi, ako človeka, čo je proti nim, ktorý je poznačený "stredovekými" predsudkami,
ako netolerantného antagonistu ich viery a ich rasy.  

Nemôžem a ani nechcem popierať, že sú tu dôkazy, niektoré z nich "prima facie", že aj vo Vašom pamflete možno badať tento antagonistický postoj.  S jemným rozhorčením poukazujete na veľké nebezpečenstvo toho, čo pramení z prevahy Židov vo finančníctve
a v priemysle a zo sklonu Židov k rebélii a revolúciám.  S veľkým zápalom odhaľujete spojenie medzi kolektivizmom mimoriadne bohatého medzinárodného finančníctva (demokracie peňažných hodnôt, ako to nazývate) a medzinárodným kolektivizmom Karla
Marxa a Trockého... a vidíte všetko to zlo a mizériu, ekonomickú ako aj politickú, ktorú stopujete k zdroju, k "fons et origo malorum" - Židom.   Iní Židia z Vás môžu kvôli tomuto robiť zloducha a ukrižovať Vás za Vaše otvorené názory.  Ale ja k tomu chóru nepridám!  Chcem sa snažiť pochopiť Vaše názory a pocity a akonáhle ich pochopím - a myslím si, že to sa stalo - potom Vás môžem brániť pred nespravodlivými útokmi zo strany mojej, tak často príliš prudkej, rasy. 
...

Oprávnený antisemitizmus  
Nie; Vy nie ste vulgárny; Vy ste veľmi osvietený kritik našej rasy.  Pretože je tu taký antisemitizmus, dúfam a som o tom presvedčený, ktorý je k Židom spravodlivejší, než nejaký filo-semitizmus, ktorým sa nedosahuje nič iné, než len "liberalizmus typu: nech sa len všetci dostavia", čo je v podstate znovu len semitská ideológia. 

Takže k Židom môžete byť spravodlivý bez toho, aby ste si to romantizovali.   Znepokojene ste si všimli, že židovské prvky poskytujú hybné sily pre komunizmus, aj kapitalizmus, pre materiálne, aj duchovné zruinovanie tohto sveta.  Ale zároveň máte
hlboké podozrenie, že dôvodom pre toto výnimočné správanie môže byť intenzívny idealizmus Žida.  A v tomto máte absolútne pravdu.  Keď sa Žid chytí nejakej idey, ten už potom nemyslí vo vodotesných oddeleniach ako Teutóni a Anglo-sasi, o ktorých sa zdá, akoby ich pravá strana mozgu nevedela, čo robí jej ľavé dvojča.  Žid,
podobne ako Rus, okamžite začína praktizovať, čo učí; vyvodzuje logické závery zo svojich osvojených zásad a snaží sa konať v zmysle prijatých princípov. 

Práve z tejto kvality, o tom niet pochýb, pramení tá záhadná sila - sila, ktorú Vy bezpochyby odsudzujete, ale ktorú musíte u bolševikov obdivovať.  A tú musíme obdivovať, či sme židia alebo kresťania, pretože či sa títo moderní Židia nedržia urputne toho svojho?  Či k nim nemožno nájsť paralelu v dejinách?  Či sa aj v súčasnej dobe nesnažia ísť až do konca?  

Kto rozohnil ľudí v Nemecku počas poslednej vojny?  Kto zase raz predstieral, že ako jediný pozná pravdu - tú pravdu, ktorú kedysi Poncius Pilát zhodil zo svojich pliec?  Kto vyzýval k poctivosti a čistote v politike - tej poctivosti, ktorý vynáša úsmev na pery aj súčasného strážcu zákonnosti?  Spisovateľmi židovského pôvodu boli
napríklad Fried, Fernau, Latzko, Richard Grelling, autor "J`accuse", ktorého zabili - a on dovolil, aby ho zabili - práve za tie idey a princípy.  Muži a ženy židovskej rasy: Hasse, Levine, Luxemburg, Landauer, Kurt Eisner, bavorský premiér.  

Od Mojžiša po Marxa, od Izaiáša po Eisnera, v praxi, aj v teórii, v idealizme, aj v materializme, vo filozofii a v politike, aj teraz sú takí, akými boli vždy: vášnivo oddaní svojím cieľom a účelom a hotoví, ba čo viac nekompromisne odhodlaní, stratiť aj poslednú kvapku krvi kvôli realizácii svojich vízií.  

Ľudstvo trpí vďaka pochabosti Židov  
"Lenže tie vízie sú nesprávne!", namietnete.  "Pozrite sa, kam doviedli svet!  Myslite na to, že tie sa skúšajú už tritisíc rokov.  Ako dlho ich ešte budete odporúčať a vnucovať nám ich?  A akým spôsobom nás hodláte dostať z toho bahna, do ktorého ste tak katastroficky bludne voviedli svet?"  

Na túto otázku mám len jednu odpoveď a tou je: "Máte pravdu."  
Táto Vaša kritika, ktorá - v tom som si istý - je v jadre Vášho antisemitizmu, nielenže je oprávnená, ale na základe tohto spoločného uzáveru som ochotný potriasť si s Vami ruku a brániť Vás voči každému obviňovaniu, že šírite rasovú nenávisť: Ak
ste antisemita Vy, tak potom som ja - semita - antisemitom tiež a to oveľa zarytejším, než ste Vy...  

My (Židia) sa mýlime, priateľu; mýlime sa hanebne.  A ak toto bola pravda pred 3000, 2000 či sto rokmi, tak dnes tu nie je nič iné, len nepravda a šialenstvo... šialenstvo, ktoré bude mať za následok ešte väčšiu mizériu a ešte rozšírenejšiu anarchiu.   Priznám sa Vám, otvorene, úprimne a so zármutkom, ktorého hĺbku a bolesť by mohol
vryť do tohto nášho plápolajúceho vesmíru jedine staroveký žalmista.  My, ktorí sme sa predstavovali ako záchrancovia sveta; my, ktorí sme sa dokonca chvastali tým, že sme mu dali Spasiteľa, dnes nie sme ničím iným, než jeho zvádzačmi, jeho ničiteľmi,
poburujúcimi štváčmi, jeho popravcami...  Pozerám sa na tento svet a chvejem sa nad jeho hnusnou príšernosťou.  A chvejem sa o to viac, lebo si uvedomujem, že my sme tvorcami tej príšernosti...

...preciťujú len vlastný zármutok; nariekajú len nad vlastným osudom; vzdychajú nad vlastnými ťažkosťami...  

Ale autori tohto všetkého, neuvedomujúci si toto, ako si neuvedomujú nič z toho, čo robia, zatiaľ nevedia nič o tomto ohromujúcom zjavení.  Zatiaľčo Európa je v plameňoch, zatiaľčo jej obete nariekajú, zatiaľčo psy v tom vzplanutí vyjú a
zatiaľčo na našu pevninu zostupuje čoraz temnejší dym a ešte tmavšie tiene, Židia - alebo prinajmenšom časť z nich, bezpochyby tí najnehodnejší - utekajú z horiacej budovy; chcú utiecť z Európy do Ázie, z pochmúrnej scény našej pohromy niekam do slnečného kúta vo svojej vysnívanej Palestíne.  Ich oči nechcú vidieť mizérie, ich
uši nechcú počuť vzdychanie, zatvrdili si srdce voči anarchii v Európe; preciťujú len vlastný zármutok; nariekajú len nad vlastným osudom; vzdychajú nad vlastnými ťažkosťami... 

Nevedia nič o svojej povinnosti voči Európe, ktorá sa márne naokolo obzerá po pomoci a vedení; nič nevedia o svojom veľkolepom predkovi, ktorý nikdy neignoroval žalostnú prosbu nikoho.  Majú príliš málo lásky, srdce príliš choré, príliš unavené z bitky a hľa... tí synovia, čo boli kedysi najstatočnejšími vojakmi, sa teraz snažia vytratiť zo zákopov niekam do tyla; sú odhodlaní vymeniť neúprosné hvízdanie šrapnelov za kravské zvončeky a oberačkové piesne na šťastných pláňach Šaronu...  

Pomätení židovskí lídri ohrozujú všetkých Židov  
Ale nie všetci z nás sú finančníkmi; nie všetci sme bolševici; nie všetci sme sa stali sionistami.  Predsa je tu nádej, veľká nádej, že tá istá rasa, ktorá prispela zlom, možno prispeje aj jeho liekom, liečivou látkou - dobrom.   Tak to v minulosti bolo vždy, či nie, že proti osudovému liberalizmu, ktorý napokon viedol k bolševizmu, sa v polovici temného 19. storočia najviac stavali dvaja osvietení Židia: Friedrich Stahl, zakladateľ Konzervatívnej strany v Nemecku a
Benjamín Disraeli, predseda Konzervatívnej strany v Anglicku?  A ak títo eminentní muži nemali ani tušenia, že v koreni tých nešťastných prevratov, ktorým musel čeliť ich vek, je ich rasa a jej svätý odkaz, aká odhodlaná, aká vášnivá bude opozícia voči "Disraelom" budúcnosti, keď jasne prídu na to, že vlastne bojujú proti doktrínam svojho vlastného obyvateľstva; že to bolo ich vlastné "dobro", ich
"láska", ich "ideál", ktorý voviedol svet do tohto pekla zla a nenávisti.  

Kontrarevolúcia lásky  
Potom sa medzi veľkými v Izraeli vynorí nové "dobro", podobne ako láska - pravá láska, ktorá upokojuje, lieči a osladzuje - a premôže tú chorľavú lásku , tú nechutnú lásku, tú romantickú, ktorá svojím jedom otrávila silu a ušľachtilosť tohto sveta.  Pretože nenávisť nemožno poraziť nenávisťou: nenávisť môže poraziť len láska
a to si vyžiada novú a gigantickú lásku podkopať tú starú a diabolskú nenávisť súčasnosti.   To je naša úloha do budúcnosti - úloha, od ktorej sa Izrael, ktorý sa nikdy neodťahoval od úlohy, či už išlo o dobro alebo o zlo, neodtiahne, v tom som si istý.

Áno; je tu nádej, priateľu, pretože my sme stále tu, ešte sme nepovedali posledné slovo, ešte sme neurobili svoj posledný skutok, svoju poslednú revolúciu.  Toto, posledná revolúcia - revolúcia, ktorá nasadí korunu všetkým našim revolucionárom, to bude revolúcia proti revolucionárom.   A to sa naisto dostaví a možno už onedlho.  Veľký deň rátania je blízko.  To bude predstavovať odsúdenie našej starovekej viery a to položí základy nového
náboženstva.  A keď sa ten veľký deň dostaví, keď sa do taviaceho kotla hodia hodnoty smrti a zahnívania, aby sa premenili na hodnoty sily a krásy, potom Vy, môj drahý Pitt-Rivers, potomok starej a uznávanej nežidovskej rodiny, nájdete po svojom boku ako svojho verného spojenca najmenej jedného príslušníka z tej židovskej rasy,
ktorá bojovala s takým osudovým úspechom na všetkých duchovných bojiskách Európy.   Váš, za revolúciu a za večné prekvitanie života  

 


Oskar Levy, Royal Societes Club, St. James Street, London, S. W.  
júl 1920
(krátené)
Dr. Henry Makow, kanadský publicista židovského pôvodu  
"The Agony of a Righteous Jew: Oscar Levy"  
http://www.henrymakow.com/the_agony_of_the_righteous_jew.html

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|