:: www.prop.sk
:: www.protiprudu.info
CITÁTY
 ............... we recommend ............................................................................

 

All articles marked EN are available in English language (follow the link at the end)

 

    Goldman Sachs the Great American Financial Markets Bubble Machine EN
The first thing you need to know about Goldman Sachs is that it's everywhere. The world's most powerful investment bank is a great vampire squid wrapped around the face of humanity, relentlessly jamming its blood funnel into anything that smells like money. In fact, the history of the recent financial crisis, which doubles as a history of the rapid decline and fall of the suddenly swindled dry American empire, reads like a Who's Who of Goldman Sachs graduates.
Prvá vec, ktorú by ste mali vedieť o Goldman Sachs je, že je všade. Táto najsilnejšia investičná banka na svete je vampírom, ktorý sa zahryzne do všetkého odkiaľ cíti peniaze. Od technologickej bubliny až po vysoké ceny ropy, GS stojí za všetkými veľkými trhovými manipuláciami od Veľkej hospodárskej krízy.
     
    Putin vs. the Neo-Comintern EN
Trotskyism did not die with Leon Trotsky. It mutated and is today the taproot of that neoconservatism that calls for permanent revolution to advance not global communism, but global democracy. Today, this ideology is embedded in the Party of Reagan and the Bush administration, and neoconservatives are using tax dollars to create and operate their own Neo-Comintern.
Putin verzus neokominterna
Poslaním Kominterny bolo rozšíriť komunistickú revolúciu do celého sveta...Ale trockizmus s Leonom Trockým nezahynul. Ten mutoval a dnes je hlavným koreňom toho neokonzervatizmu, čo vyzýva k permanentnej revolúcii, ktorá by nastolila už nie globálny komunizmus, lež globálnu demokraciu. Dnes si túto ideológiu osvojila strana Reagana a Bushovej administratívy a neokonzervatívci používajú peniaze daňových poplatníkov na utváranie a operovanie svojej vlastnej neo-Kominterny.
     
 

The Culture of Critique EN
Professor McDonald ventured to prove an interesting assumption: some intelectual movements of the 20th century founded and led by Jews profoundly altered western civilisation.
Kultúra kritiky
Profesor McDonald starostlivo preskúmal jednu z najkontroverznejších téz: určité intelektuálne hnutia 20. storočia, ktoré boli založené a vedené Židmi, zmenili európske spoločnosti základným a hlbokým spôsobom a zničili sebadôveru západného človeka.

     
  The World Domination Plan EN
Sounds like a sinister conspiration theory? Think again. A powerwull Washington based think-tank elaborated report to dominate the world and space.  
Plán na svetovú domináciu
Znie to ako zlá konšpiračná teória? Omyl. Silný washingtonský think-tank vypracoval správu ako udržať americkú nadvládu nad svetom a vesmírom.
     
    Interview with Scott Ritter EN
Interview with an UNSCOM weapons inspector in Iraq Scott Ritter - it´s a must read. He parcicipated in Operation Desert Storm, later joined the weapons inspection process and served as a weapons inspector on 52 inspections, 14 of those as Chief Inspector.
Interview so Scottom Ritterom
Interview s šéfom zbrojných inšpektorov v Iraku, ktorý slúžil vo vojne v Iraku, v operácii Púštna búrka, neskôr bol členom tímu inšpektorov zbraní, kde vykonal 52 inšpekcií, z ktorých 14 ako ich šéf.
 
     
    Spies Who Pushed for War EN
Ever wondered about the real reason behind the war in Iraq? Guardian´s article reveals what some had claimed even prior to war in Iraq. Oil? - just a clever excuse for the masses.
Špióni, ktorí pretlačili vojnu
Článok britského Guardian hovorí to, čo mnohí vedele a tvrdili už pred vojnou - ropa ako dôvod bol len príbeh podhodený médiami, aby sa zakryli príčiny skutočné.
     
    Who is Who in NGO Sorry, Slovak language only
Article available only in Slovak language. The role of the NGOs to influence the public opinion, their funding, sponsors and activities in Slovakia and elsewhere.
(Kto za koho kope II.)
Predkladaná správa je spracovaná podľa pôvodných prameňov uvádzaných inštitúcií. Zameriava sa na politické aktivity týchto inštitúcií, na ovplyvňovanie verejnej mienky a vnútornej politiky na Slovensku zo zahraničia cez mimovládne organizácie.
 
     
    A Critique of the Charge of Antisemitism EN
Approach from a perspective you won´t get from mainstream media.  
Kritika obinenia antisemitizmu
Pohľad, ktorý v mainstreamových médiách nenájdete.
 
     
    Foreign Agents Registration Act EN
An interesting American act, whose purpose is "to insure that the American public and its law makers know the source of information (propaganda) intended to sway public opinion, policy, and laws." A sharp contrast between US home legislation and interfering in political competition abroad.
Zákon o registrácii zahraničných agentov
Zaujímavý americký zákon, ktorého účelom je poistiť sa, aby americká verejnosť a zákonodárci vedeli zdroj informácií /propagandy/ ktorej cieľom je ovplyvniť verejnú mienku a zákony v USA - ostrý kontrast domácej legislatívy a ovplyvňovanie politickej súťaže v zahraničí.
 

 

© 2003 - 2009 www. prop. sk | Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku | When reproducing our materials in whole or in part, reference to prop.sk must be made.|