ProtiPrúdu
Nezávislý internetový spravodaj

www.prop.sk
Zákon o registrácii zahraničných zástupcov (agents)

 

Čo je to FARA?
FARA je skratka pre Foreign Agents Registration Act.

Aký je význam tohto zákona?
Jeho účelom je poistiť sa, aby americká verejnosť a zákonodárci vedeli zdroj informácií /propagandy/ ktorej cieľom je ovplyvniť verejnú mienku a zákony. Zákon FARA bol v roku 1938 odozvou na veľké množstvo zástupcov nemeckej propagandy pred 2. sv. vojnou v USA:

Vzťahuje sa tento zákon len na zahraničné vlády?
Nie. Termín zahrňuje tiež zahraničné politické strany, osoby alebo organizácie mimo Spojených štátov okrem amerických občanov a akúkoľvek jednotku (entity) organizovanú na základe zákonov zahraničnej krajiny alebo ak má svoje hlavné miesto pôsobenia (principal place of business) v cudzej krajine.

Kto sa pokladá za zástupcu?(agent)
Zástupcom zahraničného príkazcu (principal) je akákoľvek osoba alebo organizácia, ktorá koná na základe rozkazu, požiadavky alebo pod vplyvom alebo kontrolou zahraničného príkazcu alebo ktorej aktivity sú riadené zahraničným príkazcom, ktorý:
1. sa zúčastňuje politických aktivít alebo
2. koná v oblasti styku s verejnosťou pre zahraničného príkazcu alebo
3. získava alebo rozdeľuje v Spojených štátoch akúkoľvek vec pre zahraničného príkazcu alebo
4. zastupuje pred ktoroukoľvek agentúrou alebo predstaviteľom americkej vlády zahraničného príkazcu alebo

Termín zástupca (agent) nezahŕňa noviny, ktoré vlastní alebo riadi Američan a spĺňa isté požiadavky.

Ako zákon funguje?
Zákon vyžaduje, aby sa každý zástupca zahraničného príkazcu (agent of a foreign principal) registroval na Ministerstve spravodlivosti a vyplnil formulár, kde uvedie súhlas so zverejnením príjmov a výdavkov v mene zahraničného príkazcu. Tieto formuláre sú verejné a musia byť dopĺňané každých 6 mesiacov.
Zákon tiež vyžaduje, aby informačné materiály /predchádzajúci termín propaganda/ boli zreteľne označené, že tieto informácie poskytujú zástupcovia v mene zahraničného príkazcu. Zástupca musí kópie týchto materiálov odovzdať generálnemu prokurátorovi.
Zástupca je povinný zaznamenať všetky svoje aktivity a dovoliť prokurátorovi, aby ich prešetril.

Kedy sa zaregistrovať?
Registrovať sa je nutné do 10 dní po udelení štatútu Zástupca a predtým ako vykonáte akékoľvek aktivity pre zahraničného príkazcu.

Limituje tento zákon zástupcu v lobovaní a uverejňovaní informačných materiálov /propagandy/ pre zahraničného príkazcu?
Nie, zákon vyžaduje len registráciu.

Sú postihy za porušenie tohto zákona?
Áno, ak sa nezaregistrujete, neudržiavate účty, neoznačíte informačné materiály, neposkytujete kongresovému výboru vaše najnovšie údaje, nesúhlasíte s právnymi poplatkami (contingent fees) - v tom prípade je to trestný čin.

Musí sa zaregistrovať každý, kto slúži zahraničnému príkazcovi?
Nie, existuje niekoľko výnimiek. Napríklad diplomati a predstavitelia zahraničných vlád a ich personál sú výnimkou uznanou americkým Ministerstvom zahraničia. Osoby, ktorých aktivity sú výlučne obchodné, náboženské, akademické, charitatívne tvoria tiež výnimku. Právnici zastupujúci zahraničného príkazcu na súdoch alebo podobných typoch pojednávaní, pokiaľ sa nepokúsia ovplyvniť konanie (policy) na príkaz svojho klienta, sú výnimkou. Ktorýkoľvek zástupca, ktorý sa zúčastnil lobistických aktivít je registrovaný na základe Zákona o odhalení lobingu. (Lobbying Disclosure Act) tvorí tiež výnimku.

Ak americká organizácia dobrovoľne propaguje zahraničného príkazcu, avšak nie je ním riadená alebo kontrolovaná, musí sa tiež registrovať?
Nie. Dôležité je zahraničné riadenie alebo kontrola.

Je zákon FARA jediným zákonom, ktorý sa týka registrácie zástupcov?
Nie. Zákon o odhalení lobingu z roku 1995 /LDA/,
U.S.C. §1601 odstránil zo zákona FARA triedu zástupcov, ktorí sa zúčastňujú lobystických aktivít a ktorí sú registrovaní na základe LDA. Tento zákon spravuje samotný kongres a nemá kriminálne postihy.
Tiež zákon 18 U.S.C. § 951 ukladá postihy každému, okrem diplomatov, zástupcovi zahraničnej vlády bez upovedomenia štátneho prokurátora. Toto nariadenie je namierené na zástupcov, ktorých kontrolujú zahraničné vlády v nepolitických aktivitách, napríklad zahraničný príslušník polície, ktorý si želá vypočuť svedka alebo získať dôkazy od americkej polície. Porušenie sa trestá odňatím slobody v trvaní do 10 rokov a pokutami.

Taktiež zákon 18 U.S.C. § 2386 vyžaduje registráciu určitých organizácií, ktoré sa zúčastňujú politických aktivít, civilných vojenských aktivít, sú pod zahraničnou kontrolou alebo ich účel je zvrhnúť vládu silou.

Nakoniec zákon 50 U.S.C. § 851 vyžaduje registráciu osôb, ktoré majú vedomosti alebo dostali inštrukcie alebo úlohu špionáže, kontrašpionáže alebo sabotovania služieb alebo taktík zo zahraničnej krajiny alebo strany.

Poznámka k prekladu:
/ / - hranaté zátvorky obsahujú slová, ktoré sú v zátvorkách aj v pôvodnom texte
( ) - oblé zátvorky obsahujú prekladateľské odkazy na pôvodné slovo

_____________________________________

http://www.usdoj.gov/criminal/fara/q_A.htm

Poznámka k zdroju:
Čerpané zo stránky amerického Ministerstva spravodlivosti (U.S. Department of Justice)
http://www.usdoj.gov

Viac o zákone na adrese:
http://www.usdoj.gov/criminal/fara/FaraIndx.htm

 

Späť na hlavnú stránku

Copyright ©2003, 2004, 2005 www.prop.sk. Všetky práva vyhradené. Materiály z tejto stránky je možné kopírovať len s uvedením odkazu na túto stránku. Optimalizované pre rozlíšenie 1024×768